MITYNG - Koncepcje

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


 

Koncepcja XI

  czyli o tym, aby na każdym poziomie służb wybierać najlepszych kandydatów gwarantujących rzetelne wykonywanie podjętych obowiązków

 

Chociaż to Powiernicy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za administrowanie służb światowych, powinno się zawsze zapewnić im najlepsze możliwe zespoły, dyrektorów spółek, kierowników, personel i konsultantów. Dlatego zawsze powinno się poważnie traktować kwestie składu zespołów i ich prezydiów, osobiste kwalifikacje ich członków, sposób wprowadzania do służby, system rotacji, relacje między nimi, specjalne prawa i obowiązki kierowników, pracowników, konsultantów, łącznie z odpowiednią gratyfikacją finansową tych pracowników. - Tekst nieautoryzowany

 

Minęło już 10 lat działalności Fundacji BSK AA w Polsce i jak możemy się przekonać, udało się jej wprowadzić wiele zmian w życie wspólnoty AA. Dotyczy to choćby wydawanej literatury, organizacji zlotów radości, konferencji itp.. Postęp jest widoczny gołym okiem. Jednak obok kompetentnego przywództwa Powierników, fachowości dyrektorów, sukces Fundacji zależał w równym stopniu od harmonijnej współpracy z anonimową rzeszą pomocników. To ich zaangażowanie i poświęcenie, albo też brak tych cech, zadecydował o skuteczności bądź słabości naszych struktur. Pracownicy BSK, Konferencja Krajowa czy Regionalna wraz ze wszystkimi Komisjami i zespołami pomocniczymi tworzą obserwowany przez nas fragment całej światowej służby, której wartość będzie mierzona na podstawie tego, co w niej możemy zobaczyć. Chodzi o to, aby nie tylko wspierać światowe przywództwo Powierników, ale w istocie również je z nimi dzielić (sic!!!), oczywiście w swoim zakresie. Okazuje się, że służba mandatariusza jest taką pierwszą służbą. Choć reprezentuje sumienie swojej grupy to poprzez spotkania intergrupy oraz udział w zespołach regionalnych uczy się troski o dobro naszej całej wspólnoty.

Region Warszawa dopracował się struktury służb opisanej w Karcie Konferencji. W niej określone są główne zarysy, w jaki sposób porozumiewają się członkowie AA, jak powstaje sumienie Regionu, jakie kroki uważamy za najlepsze dla przyszłości naszej wspólnoty albo kto ponosi odpowiedzialność za obraz AA.

I tak najwyższym organem decyzyjnym jest Konferencja Regionalna. Zbiera się dwa razy do roku /trzecia sobota października oraz kwietnia, chyba, że postanowienie Rady Regionu jednorazowo zmieni termin/. Wierzymy, że jej postanowienia przyczynią się dla dobra naszej wspólnoty i dla nas samych. Czasami niektórzy członkowie Konferencji mają odmienne zdanie, jednak zawsze mają szansę wypowiedzenia i uzasadnienia swoich poglądów aby zanotować je w zapisie Konferencji a jeśli przyjdzie pora, to powrócić do odłożonej sprawy.

 Organem wprowadzającym w życie wskazania Konferencji jest Rada Regionu. W czasie jej spotkań odbywających się w nieparzyste miesiące, w trzecie soboty o godz 16.00 w naszym PIKu przedstawiciele intergrup, służb krajowych i regionalnych omawiają najważniejsze bieżące wydarzenia.  Wtedy podejmowane są niezbędne decyzje wykonawcze.

Region Warszawa tworzą członkowie AA skupieni obecnie w 8 intergrupach: WARS, SAWA, PÓŁNOC, WSCHÓD, NAREW, ATLAS, MAZOWIECKA oraz MOKOTÓW a każda z nich jest samodzielnym gospodarzem  na swoim terenie, odpowiedzialnym za niesienie posłania AA. W związku z tym, że żadna z intergrup nie ma obowiązku uczestniczenia w działaniach Regionu, aczkolwiek jest to oczekiwane, należało tak stworzyć strukturę Regionu aby mogły być realizowane jego potrzeby niezależnie od postawy intergrup czy niewspółpracujących grup.

Zostały powołane zespoły regionalne: do spraw organizacyjnych, literatury, internetu, informacji publicznej, zakładów karnych, finansów, kolporterów. Istnieje również redakcja regionalnego biuletynu informacyjnego MITYNG ściśle współpracująca z zespołem literatury. W miarę potrzeb Konferencja może powołać dalsze zespoły. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Już same nazwy wyraźnie mówią, jaki jest zakres ich odpowiedzialności.

Zespół d/s organizacyjnych.

Możliwe, że jest to najważniejszy ze wszystkich zespołów regionalnych. Już kilka lat temu zobaczyliśmy, że ilość spraw omawianych na spotkaniach RR stała się zbyt duża aby wystarczająco wnikliwie im się przyjrzeć. Stąd wynikła potrzeba powołania zespołu, który mógłby przejrzeć wszystkie sprawy, wraz z rzecznikiem rozwiązać prostsze, gruntownie zbadać ważniejsze i przedstawić Radzie rekomendacje, włącznie z opiniami mniejszości. Dzięki temu Rada Regionu może skoncentrować się na kwestiach naprawdę wymagających jej działania unikając popełniania błędów wynikających z pośpiechu. Rdzeń zespołu tworzą przedstawiciele intergrup, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w naszej Wspólnocie aczkolwiek mogą w nim uczestniczyć również ochotnicy albo zaproszone osoby spoza AA. Wspólnie przygotowują program RR lub Konferencji dbając o to aby zainteresowani mogli zapoznać się z tematami, które będą omawiane. Swoim działaniem zespół wpisuje się w wizję jedności Regionu Warszawa. Wszyscy członkowie AA mogą mieć wrażenie, że „należą do zespołu", przynajmniej mają takie prawo. Do zadań tego zespołu należy też obsadzenie wszystkich wakatów w służbach członkami AA posiadającymi jak najlepsze kwalifikacje, np jak stateczność i pracowitość. Ci członkowie praktycznie wpływają na trwały sukces naszych służb. Uważne zastanowienie się, staranne rozpatrzenie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, odmowa przyjęcia przypadkowych rekomendacji, dostatecznie wczesne przygotowanie list odpowiednich kandydatów - tak mają wyglądać podstawowe kryteria i sposoby działania tego zespołu. Sumiennie i bez przerwy muszą odrzucać wszelkie pokusy działania w pośpiechu lub pochopnej oceny. Równocześnie trzeba podkreślić, że żaden z zespołów regionalnych nie posiada władzy, nie może samodzielnie decydować o sprawach w regionie. Może jedynie przedstawiać rekomendacje odnośnie wszystkich spraw – zarówno do RR jak przez delegata/Powiernika służbie krajowej

Zespół d/s finansowych.

Jak mawiają, jest to miejsce, gdzie mieszają się duchowość i pieniądze. Przeznaczony jest z założenia jako forum wymiany doświadczeń dla skarbników grup AA. Tam uzyskują praktyczne wiadomości co dzieje się z pieniędzmi zbieranymi w grupach i przekazywanych do intergrup i regionu. Tu zdobywają informacje, czy mamy wystarczające fundusze aby podjąć zobowiązania finansowe. Wielu z nas, zarażonych filozofią patrzenia na świat przez różowe okulary zapomina, że potrzebujemy ludzi trzeźwo patrzących na życie, posiadających doświadczenie finansowe. Skutkiem tego pojawia się zdrowy i konstruktywny konflikt z pochopnym wydawaniem. Podstawowym działaniem tego zespołu jest dopilnowanie, aby finanse naszego regionu posiadały rezerwę na  złe czasy i były zawsze wypłacalne. Każdego roku musi ostrożnie oszacować dochódy ze sprzedaży literatury i tak opracowywać plany wydatków aby nie było strat czy niegospodarności. Szczególnie podkreśla znaczenie 7 Tradycji. Pamiętam czas kiedy jedna z największych intergrup nie miała zaufania do służb Regionu i nie wnosiła swego wkładu finansowego. Boleśnie to odczuwaliśmy. Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła. Wpłaty z tej intergrupy i udział osobowy są największe. Oby więcej takich przemian.

Zespół informacji publicznej:

Trudno przecenić jego znaczenie. Oczywiście, marzy się aby większość członków była ekspertami w dziedzinie relacji ze społeczeństwem. / Czy nie jest to idealne miejsce dla dziennikarzy, redaktorów, pracowników agencji reklamowych osobiście związanych z programem AA? / Ale trzeba również podkreślić fakt, że zwykła komercyjna biegłość nie wystarczy. Z tradycyjnego konserwatyzmu AA, zawartego w sentencji „Przyciąganie, a nie reklamowanie", jasno wynika, że profesjonalni członkowie tego zespołu powinni być w stanie przystosować swoje doświadczenie zawodowe do potrzeb AA. Zespół ten w swoim składzie powinien zawsze zawierać kilku członków AA, którzy - ze względu na długie doświadczenie - naprawdę „czują AA", tzn. mają doskonałe rozeznanie w całości naszego obrazu i tego, czego AA potrzebuje w relacjach ze społeczeństwem. Chodzi o to, żeby dotrzeć do milionów alkoholików. Musimy do nich dotrzeć bezpośrednio i pośrednio. Aby to osiągnąć, konieczne jest zrozumienie i przychylne nastawienie społeczeństwa do AA. Musimy być w lepszych stosunkach ze środowiskiem medycznym, religijnym, pracodawcami, rządem, sądami, więzieniami, szpitalami psychiatrycznymi, i ze wszystkimi, którzy w swej działalności stykają się z cierpiącymi alkoholikami. Potrzebujemy ich dobrej woli. Ostatnio coraz częściej słyszymy o spotkaniach z w/w środowiskami. Nazywamy je mityngami informacyjnymi. W czasie takiego spotkania podajemy wiele szczegółów na temat naszej wspólnoty, przekazujemy zestawy materiałów informacyjnych. Zanotowaliśmy już wiele pozytywnych rezultatów. Ciesząc się z nich mamy jednak przeświadczenie, że nawet jedna gafa popełniona publicznie zniechęca. Stąd wyraźna otrożność w poczynaniach. Odwrotnie, każdy sukces w relacjach ze społeczeństwem zaprasza w naszym kierunku nowe rzesze cierpiących alkoholików.

Zespół d/s internetu

Chyba żaden z naszych zespołów nie wprowadził tylu zmian w życiu wspólnoty co zespół d/s internetu. Powstał kilka lat temu a już dzisiaj trudno sobie wyobrazić jego brak. Po pierwsze przejął trud opracowywania książeczki adresowej. Zgromadzone tam informacje są dostępne również na stronie internetowej Regionu obok informacji z życia Regionu. Możemy tam znaleźć zaproszenia do udziału w służbach, warsztatach  ale również imprezach jubileuszowych. Wagę zespołu podkreśla fakt, że Konferencja Regionu Warszawa przyjęła zmianę w zapisie Karty Konferencji powołując służbę łącznika internetowego, do którego zadań należy polepszanie bieżącej łączności z intergrupami / łącznicy intergrup/ oraz służbami internetowymi służby Krajowej. Ponadto łącznik ten obsługuje system informacyjny EMITENT przez wysyłanie informacji do zainteresowanych życiem naszej wspólnoty członków AA posiadających dostęp  do internetu. Z tym zespołem współpracuje zastępca rzecznika Regionu d/s archiwum

Zespół d/s literatury

Prawie każdy z nas wie, że BSK AA w Warszawie wydało już większość książek AA.  Podobnie jest z broszurami. Tymi zagadnieniami zajmuje się pracownik Biura wraz Komisją Literatury oraz działem kolportażu. Oni ponoszą odpowiedzialność za wznawianie istniejących książek i broszur, również za stworzenie nowych broszur, które mają sprostać nowym potrzebom lub zmienionym warunkom. Powstaje więc pytanie, czym ma zajmować się zespół ds. literatury w Regionie? Odpowiedź jest prosta. W tym środowisku przygotowuje się do służby przyszły delegat/powiernik służby krajowej. Po drugie chodzi o to, aby dla naszych członków, przyjaciół i szerokiego społeczeństwa każdy aspekt AA mógł być dostępny w odpowiedniej i zrozumiałej w formie pisanej. To, co tak dobrze nam wychodzi, kiedy mówimy, musimy również oddać w druku. I koniecznie w duchu AA. W warszawskim zespole literatury powstało wiele różnych ulotek, które zdały egzamin w naszym środowisku a teraz, po odpowiednich modyfikacjach - wydane przez BSK - są wykorzystywane w całym kraju. Zespół literatury jest też naturalnym środowiskiem, do którego doświadczeń i współpracy mogą odwoływać się delegaci. Nie sposób również pominąć uczestnictwa członków zespołu literatury przy opracowaniu zapisów z doświadczeń wypowiadanych na naszych warsztatach Tradycji, Koncepcji albo tematycznych. W ten sposób doświadczenia z naszego regionu mogą służyć pomocą alkoholikom nawet w najodleglejszych zakątkach globu; są ostatnio bardzo poszukiwaną lekturą. Warto podkreślić, że jest to praca honorowa, bez oglądania się na zapłatę albo inną gratyfikację. Wielką satysfakcją jest, gdy informacje ukażą się biuletynie regionalnym MITYNG.

W ten sposób przeszliśmy do biuletynu informacyjnego Regionu Warszawa MITYNG, który również posiada zespół redakcyjny. Do jego zadań należy pomaganie  redaktorowi naczelnemu w wyborze tematu przewodniego oraz treści zawartych w biuletynie. Zachęca aowców  do spisywania doświadczeń, przekonuje o wartości takich zapisów nie tylko dla innych ale i dla nich samych. Chyba nic tak nie porządkuje naszych myśli jak przeczytanie własnych zapisów. Ujmuje redaktorowi (jak dotąd - wolontariuszowi) część jego ciężkiej pracy. Zbiera warte rozpowszechnienia informacje z życie wspólnoty AA. Jest to również miejsce, w którym nabywają wprawy przyszli redaktorzy. Bywa czasami, że materiały opracowane w redakcji MITYNGU spotkają się z przychylną oceną redakcji ogólnopolskiego biuletynu ZDRÓJ i tam zostaną wykorzystane. Jest to dla nas wielki zaszczyt.

Z zespołem d/s literatury i redakcją MITYNGU wspólpracują kolporterzy grupowi. Oni również mają swój zespół, podczas którego wymieniają się doświadczeniami, sukcesami i trudnościami w sprzedaży naszej literatury. Wielką wagę przykładają zarówno do upowszechnienia literatury AA jak również do "czystości stolika literatury AA". Chodzi o to aby patrząc na wystawioną literaturę nowicjusz nie budował sobie fałszywego obrazu, czym jest a czym nie jest wspólnota AA. Członek AA dba o interesy AA i daje temu wyraz. Zespołowi przewodniczy Kolporter Regionu.

Swoją specyfiką charakteryzuje się niesienie posłania AA do zakładów, gdzie przebywają osadzeni po wyrokach sądowych albo w aresztach śledczych.Doświadczeniami z tej służby dzielą się członkowie AA w czasie spotkań zespołu d/s ZK. Ważne jest aby stale zadawać sobie pytanie, czy daną służbę można czynić bardziej efektywną. Wraz z zespołem literatury członkowie tego zespołu opracowują historie osobiste ludzi, którzy otrzymali posłannictwo AA w zakładzie karnym a teraz, po wyjściu z więzienia kontynuują trzeźwość przy pomocy programu AA. Możliwe, że ukaże się specjalna publikacja. Są również inicjatorami spotkań informacyjnych z kuratorami, terapeutami pracującymi w ZK itd... Bądźmy przyjaźni dla naszych przyjaciół, to wszystkim się opłaca.

***

        Szczegółowe opisanie operacyjnej strony zespołów Rady Regionu Warszawa zajęłoby zbyt dużo miejsca. Ale uwaga. Ich spotkania odbywają się najczęściej w naszym regionalnym punkcie informacyjnym PIKu. Szefem tego Punktu jest zastępca rzecznika Regionu d/s PIKu. On wraz z podobnymi funkcyjnymi wybranymi w intergrupach opiekuje się sprawami administracyjnymi, zabezpiecza miejsce  i termin na spotkania warsztatowe, gospodaruje kapeluszem zebranym w tym lokalu. Jak widzimy, każda ze służb w AA posiada swoje kierownictwo wykonawcze, do którego przyłączają się ochotnicy. Od jakości kandydatów do służb zależy w dużej mierze przyszłość wspólnoty. Równocześnie przez udział w różnych zespołach otrzymujemy szansę aby rozwinąć w sobie potrzebne cechy. Nie chcę sobie wyobrażać co się dzieje, jeśli wybieramy kogoś, kto ma zupełnie odmienne wyobrażenie o swych obowiązkach niż ci, którzy go wybierają, albo lekceważy opinie innych.

 

Troska o dobór kandydatów do służb każe przyjrzeć się kilku dalszym uwagom:

 

1. Rozróżnienie między kierownictwem wykonawczym i wyznaczającym politykę:

Każda czynna służba zawsze musi być sprawowane przez jedną osobę, wspomaganą przez tylu pomocników, ilu potrzeba. Zarząd lub zespół nigdy nie jest w stanie aktywnie kierować czymkolwiek. Równocześnie żałośnie wygląda przywódca nie prezentujący własnych poglądów, odwołujący się jedynie do opinii spierających się alkoholików. Funkcja ta musi być przekazana jednej osobie  posiadającej znaczną swobodę i władzę do wykonania swojej pracy. Powiernicy w całości przekazali wykonanie woli Konferencji Krajowej czy Regionalnej w ręce rzeczników regionów. Oni są głównymi administratorami i kierownikami na swoim terenie. Pamiętamy przy tym, że podstawowa zasada dobrego zarządzania mówi, że ktokolwiek ponosi odpowiedzialność za konkretne zadanie, musi posiadać konieczną do jego wykonania władzę, fundusze, personel i wyposażenie. Tę rolę pełnią zespoły służb w naszym PIKu. Natomiast wykorzystanie umiejętności kierowniczych rzecznika Regionu oznacza, że część zadań będzie zadecydowana przez niego, a część przygotowana w zespołach regionalnych.

2. Wynagradzanie pracowników.

Kluczowe osoby w Fundacji BSK AA są członkami AA; muszą nimi być. Ale polityka płacowa wobec nich bywa często źle rozumiana. Wielu członków AA traktuje służby AA jako rodzaj instytucji charytatywnej, która za nic nie płaci. Pamiętamy, że nasza wspólnota jest równie pożyteczna dla nas jak i dla nowo przychodzących, że przyczynia się dla ogólnego dobra. Jej istnienie nie może zależeć tylko od dobrej woli ochotników. Na różnych szczeblach służb muszą być opłacani pracownicy, szczególnie na styku z instytucjami spoza AA. Jednak równocześnie wierzymy, że wysokość wynagrodzenia powininna być porównywalna z wynagrodzeniem za podobne usługi poza AA. Powinniśmy również pomyśleć o znanym fakcie, że niska płaca powoduje, że pracownik może się poczuć niepewnie i nieudolnie. Na dłuższą metę, jest to bardzo szkodliwe. Nie jest to ani dobre duchowo, ani dobry interes. Zakładając, że są pieniądze na służby, powinniśmy należycie wynagradzać pracowników. Oczywiście powyższe słowa dotyczą obecnie jedynie płac w BSK. W naszych służbach regionalnych nie mamy na tyle pieniędzy aby myśleć o płatnych pracownikach. Nie jesteśmy też bogatymi dobroczyńcami, którzy wspierają chorych i ubogich albo fundują różne atrakcyjne imprezy, szczególnie za cudze pieniądze. W ramach własnych środków pomagamy innym, aby pomóc sobie samym. Możemy tylko pamiętać o zwrocie kosztów niezbędnych do wykonania służby. Np, za dojazd na spotkania warsztaty, konferencje, itp..., poza miejscem zamieszkania. Lecz równocześnie oczekujemy sprawozdań z tych zajęć. Służby to nie są darmowe wycieczki.

3. Rotacja służb

Głównym powodem przyjęcia zasady rotacji było bezpieczeństwo i ciągłość naszych służb. W ten sposób zostało usuniętych wiele pokus niszczącej rywalizacji czy dominacji. Każdy ma jednakową szansę aby jak najlepiej wykorzystać „swoje pięć minut w życiu”. Jednak najlepiej zasadę rotacji zaleca jeden z przyjaciół mówiąc - trzeba dać innym potrzeźwieć. Duch współpracy weteranów i nowicjuszy  jest chyba największym dobrem jakim została obdarzona nasza wspólnota. Po spełnieniu swej służby możemy pomóc następcy sprawując przy nim duchową opiekę. Wiemy też, że im bardziej odpowiedzialne zadanie, tym dłuższego czasu potrzeba aby się przygotować na jego wykonanie, jeżeli chcemy, aby było skuteczne. Na przykład, prowadzącego mityng można zmienić co sześć miesięcy, mandatariusza co rok. Ale abyśmy mieli pożytek z delegata, musi służyć dwa lata, a Powiernik - trzy. W Regionie Warszawa została przyjęta zasada, aby służby kierownicze jak np.przewodniczący zespołu, rzecznik Regionu, delegat SK wybierać odpowiednio wcześniej aby wybrany miał czas przysposobić się do służby. Jest tylko jedna funkcja, która w AA nie podlega rotacji, to funkcja zwykłego uczestnika mityngu, i to niezależnie od pełnionej obecnie czy kiedyś funcji.   

4. Udział pracowników BSKw regionalnych spotkaniach służb AA.

Wiele omawianych spraw organizacyjnych wymaga szerszego spojrzenia. Choćby sprawa organizacji zlotów radości, wynajęcia sal, itp..  Wymaga podpisania umów z instytucjami. W takich sytuacjach możemy korzystać z usług pracowników BSK lub ich pełnomocników. Powinniśmy przy tym traktować ich z całym szacunkiem należnym przyjaciołom i współpracownikom pamiętając, że w BSK skupiają się doświadczenia służb z kraju, dopływają również informacje z całego świata, a więc możliwe jest, że koszyk potrzebnych wiadomości jest większy od naszych doświadczeń lokalnych. Zresztą jakakolwiek zdrowa współpraca musi mieć zawsze charakter partnerski, nie oparty na rywalizacji.

Pozdrawiam pogodnie Marek Warszawa 12 02 2006 r